Algemene voorwaarden

Download PDF

Algemene leveringsvoorwaarden Patisserie & Partyservice de Ridder V.O.F.

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

a. De Ridder: Patisserie Partyservice De Ridder V.O.F.;

b. Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van De Ridder;

c. Partijen: de opdrachtgever en De Ridder gezamenlijk;

d. Bestelling: de producten uit voorraad of op maat, danwel diensten met betrekking tot de

    partyservice, die middels een schriftelijk of telefonisch verzoek van de opdrachtgever in haar

    opdracht worden vervaardigd en/of geleverd.

2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen

       bij, leveringen door en betalingen aan De Ridder.

2.2. Van deze voorwaarden kan slechts vooraf, schriftelijk en expliciet op punten worden afgeweken.

       Alle overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

2.3. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de

       opdrachtgever van De Ridder te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2.4. De Ridder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Aanbiedingen en prijzen

3.1. Alle prijzen vermeld in de winkels, offertes, facturen en de website www.patisseriederidder.nl zijn

       inclusief 6% en 21% BTW, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.

3.2. Aanbiedingen door en prijzen van De Ridder zijn vrijblijvend.

3.3. Een uitgebrachte offerte blijft 2 weken geldig, waarna het van rechtswege komt te vervallen.

3.4. De Ridder accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.5. De Ridder behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen of (wettelijke) voorschriften per direct

      door te berekenen.

4. Bestellingen

4.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst per telefoon, in de winkel of via de website

       www.patisseriederidder.nl. Dit laatste kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

4.2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door De Ridder of

       na acceptatie van een offere door de opdrachtgever.

       De Ridder behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel

       voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3. Opdrachtgever verplicht zich bij de bestelling een opgave te doen van naam, adres en

       telefoonnummer. Bij gebreke van correcte opgave van de benodigde gegevens behoudt De

       Ridder zich het recht voor om bestellingen niet in behandeling te nemen

4.4. Bestellingen die vóór 17.30 uur ’s middags worden besteld, kunnen de volgende dag worden

       bezorgd. Bestellingen die op maandagen dienen te worden bezorgd, dienen uiterlijk op de vrijdag

       voorafgaand aan de bezorgdag vóór 15.00 uur te worden besteld.

4.5. Van artikel 4.3 afwijkende besteltermijnen zijn in overleg mogelijk. De opdrachtgever dient

       hiervoor contact op te nemen met het filiaal van De Ridder te Bussum (035-6915720).

4.6. Grote bestellingen (aantallen groter dan 10 stuks per product) kunnen enkel worden vervaardigd

       en geleverd in onderling overleg tussen partijen. De opdrachtgever dient hiervoor contact

       op te nemen met het filiaal van De Ridder te Bussum (035-6915720).

4.7. De opdrachtgever kan een persoonlijke brief of kaart bij De Ridder aanleveren, die bij de

       bestelling kan worden bijgevoegd. De brief of kaart dient door de opdrachtgever voorafgaand

       aan de aflevering van de bestelling aan De Ridder te worden geleverd. Patisserie de Ridder is niet

       verantwoordelijk voor een correcte verwerking en/of aflevering van de brief of kaart.

       Eventueel is het mogelijk een tekst per e-mail in te zenden. Toezending en verwerking vindt

       slechts plaats in onderling overleg tussen partijen. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de

       inzending van de tekst contact op te nemen met het filiaal van De Ridder te Bussum

       (035-6915720 of info@patisseriederidder.nl).

4.8. Eventueel is het mogelijk om een taart met logo en/of afbeelding te vervaardigen. Het ontwerpen

       van de taart geschiedt enkel in onderling overleg tussen partijen en worden slechts in persoon in

       het filiaal te Bussum of telefonisch besproken (035-6915720).

       Een afbeelding op een taart wordt handmatig van marsepein of chocolade gemaakt.

       Logo`s en/of afbeeldingen dienen in .jpeg- bestandsformaat aangeleverd te worden.

       De kleuren van het op de taart aangebrachte logo en/of de afbeelding,kunnen afwijken van het origineel.

       De Ridder kan voor deze afwijkingen niet aansprakelijk worden gesteld.

4.9. Voor wijzigingen van de bestelling kan de opdrachtgever zich tot De Ridder wenden. Een

       verzoek tot wijziging van de bestelling kan slechts telefonisch of in persoon in het filiaal van De

       Ridder te Bussum worden gedaan (035-6915720 Vlietlaan 46D 1404 CC).

       De Ridder houdt zich het recht voor verzoeken per fax of e-mail niet in behandeling te nemen.

       De Ridder kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden.

       Bij wijziging van de bestelling behoudt De Ridder zich het recht voor de eventuele daarmee

       gemoeide kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

4.10. Voor annulering van de bestelling kan de opdrachtgever zich tot De Ridder wenden. Een verzoek

        tot annulering van de bestelling kan slechts schriftelijk worden gedaan (info@patisseriederidder.nl)

       Bij annulering van de bestelling door opdrachtgever om welke reden dan ook is opdrachtgever

       verplicht een schadeloosstelling aan de Ridder te betalen volgens onderstaand schema:

       - Meer dan 1 maand voor tijdstip levering: geen vergoeding

       - 1 maand tot 10 dagen voor tijstip levering: 25%

       - 10 dagen tot 5 dagen voor tijstip levering: 50%

       - Minder dan 5 dagen: 100% 

       Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop schriftelijke

       annulering De Ridder heeft bereikt.

5. Producten en uitstraling

5.1. De Ridder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

      de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering

      van de overeenkomst dit vereist, heeft De Ridder het recht bepaalde werkzaamheden

      door derden te laten verrichten.

5.2. De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op

       www.patisseriederidder.nl.

5.3. De gewichten van de bestellingen zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

5.4. De verpakkingen waarin de bestellingen worden geleverd kunnen afwijken van de getoonde

       verpakkingen op de website. De verpakkingen zijn altijd voorzien van een De Ridder-logo.

5.5. Bruidsstandaarden, schalen en overig etaleermateriaal blijven eigendom van De Ridder en dienen

       binnen 7 dagen te worden geretourneerd.

5.6. Schade aan of verlies van het in 5.5 genoemde etaleermateriaal door opdrachtgever,

       zijn genodigden en/of personeel veroorzaakt, moeten door opdrachtgever worden vergoed.

6. Bezorgtijden en aflevering

6.1. De Ridder hanteert de volgende bezorgtijden voor de bestellingen:

       bestellingen die vóór 17.30 uur zijn besteld kunnen de daaropvolgende werkdag worden bezorgd in

       tijdsvakken. Deze tijdsvakken zijn:

        tussen 9:00 en 12:00 uur;

        tussen 12:00 en 18:00 uur; 

       Er vinden geen bezorgingen plaats in vakanties van De Ridder en op zon,- en feestdagen.

6.2. De Ridder heeft een zondagservice. Gebruik hiervan is slechts mogelijk in onderling overleg

       tussen partijen. De Ridder behoudt zich het recht voor aanvullende regels te stellen aan het

       gebruik van deze service. De Ridder zal de opdrachtgever aansprakelijk houden voor eventuele

       gevolgschade ontstaan door het niet of niet correct naleven van de regels.

6.3. Bestellingen worden bezorgd tot aan de deur, tenzij anders is overeengekomen. Indien aanwezig

       zullen de bestellingen bij de receptie worden afgeleverd. De Ridder is niet verantwoordelijk voor

       aflevering elders in het pand.

6.4. Mocht de bestelling om enige reden niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de

       deze worden geretourneerd aan De Ridder in het filiaal te Bussum (Vlietlaan 46D 1404 CC).

       Tevens wordt er een afhaalbericht bij u in de bus gedaan,

       waarmee de opdrachtgever de bestelling aldaar kan afhalen.

       Algemene leveringsvoorwaarden Patisserie & Partyservice de Ridder V.O.F.

6.5. Indien bezorging niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt de bestelling 24 uur bewaard. Eventuele

       nabezorging zal slechts plaatsvinden in onderling overleg tussen partijen.

      Opdracht gever dient in dat geval wel de factuur te voldoen.

6.6. De Ridder zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn

       echter slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.7. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op

       schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden.

6.8. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door De

      Ridder ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

7. Betaling

7.1. Voor zakelijke opdrachtgevers is zowel contante betaling (contant, pin of iDEAL via de webshop)

       als betaling middels factuur mogelijk. Indien betaling middels factuur is overeengekomen wordt de

       factuur binnen 7 dagen na levering van de bestelling verstuurd door De Ridder.

       Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is

       overeengekomen.

7.2. Particuliere opdrachtgevers kunnen slechts gebruik maken van de volgende betaalmethodes:

        iDEAL Creditcard (webshop);

        Contant;

        Pin.

       Voor particuliere opdrachtgevers is het niet mogelijk te betalen middels factuur.

       De Ridder accepteert geen creditcards in de winkel filialen.

7.3. Aangeboden kortingen zijn slechts van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van

       14 dagen na factuurdatum wordt voldaan. Bij gebreke van tijdige, danwel volledige betaling

        behoudt De Ridder zich het recht voor het reguliere tarief zonder korting of reductie in rekening

        te brengen.

8. Risico en eigendom

8.1. Het risico van het geleverde gaat van De Ridder over naar de opdrachtgever bij aflevering van de

       bestelling. Het eigendom gaat evenwel over bij het volledig voldoen van de onder artikel 7.

       bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.

8.2. Eventueel gebruik van goederen en/of diensten van derden geschiedt volledig voor rekening en

       risico van de opdrachtgever. De Ridder behoudt zich dan ook het recht voor om eventuele schade

       die derden mochten lijden in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De Ridder is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van De Ridder is

       toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van De Ridder

       komen.

9.2. De Ridder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van informatie, foto’s, folders

       en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden

       uitgegeven.

9.3. De Ridder kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en/of tekortkomingen van

       derden.

9.4. De Ridder is niet aansprakelijk voor vertragingen, onvolledigheden en/of onjuistheden van aan

      De Ridder gedane bestellingen en/of mededelingen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van

      opzet of grove schuld van De Ridder.

9.5. Aansprakelijkheid voor schade tegen welke opdrachtgever

      reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door De Ridder uitgesloten.

10. Intellectueel eigendom

10.1. De opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de

        door De Ridder geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

        Algemene leveringsvoorwaarden Patisserie & Partyservice de Ridder V.O.F.

10.2. De Ridder garandeert niet dat de geleverde bestellingen geen inbreuk maken op enig

        (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

11. Overmacht

11.1. Ingeval van overmacht heeft De Ridder het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige

        bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de

        opdrachtgever schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat De Ridder gehouden is tot enige

        schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en

        billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming, die niet aan De Ridder kan worden

        toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling

        of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Reclamatie

12.1. Reclamaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 2 dagen te geschieden. Eventuele

        reclamaties na deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.

12.2. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door De Ridder

        uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de goederen

        geacht deugdelijk te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

12.3. Om een reclamatie op haar juistheid te kunnen beoordelen dient de opdrachtgever het product te

        bewaren, zodat De Ridder de reclamatie hierop kan beoordelen. Slechts de vennoten van De

        Ridder zijn tot oordelen van de reclamatie bevoegd.

12.4. Voor reclamatie dient de opdrachtgever zich te wenden tot het filiaal van De Ridder te Bussum.

        Reclamatie kan slechts in persoon in de winkel te Bussum geschieden.

12.5. Dit kan op werkdagen tussen 9:00 uur en 16.30. De Ridder behoudt zich het recht voor om

        reclamaties anders dan in persoon niet in behandeling te nemen.

12.6. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclamatie naar oordel van De Ridder

        juist zijn, zal De Ridder de tekorten of gebreken binnen een redelijk termijn herstellen.

       Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde of geleverde

       werk en de gekochte goederen.

12.7. Indien De Ridder niet in staat is de tekorten of gebreken te hersellen,

        zal De Ridder slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hetgeen onder "Aansprakelijkheid"

        is bepaald.

13. Slotbepalingen

13.1. Alle contacten, correspondentie en transacties met De Ridder geschieden onder voorbehoud van

        alle rechten en weren van De Ridder.

13.2. Niets uit uitgaven of publicaties van De Ridder mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

        digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

        toestemming van De Ridder.

13.3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Ridder en haar opdrachtgever is Nederlands recht van

        toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe

        bevoegde rechter te Almere.